วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 14

วันนี้อาจารย์ได้มาการเรียนการสอน
เรื่องการจัดประสบกาณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

1.ความหมาย
2.ความสำคัญ
3.หลักการจัด
4.ทักษะทางวิทยาศาสตร์-สื่อความหมาย,แปลความหมาย,สังเกต,จำแนก
5.ประโยชน์
6.วิธีการประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์(สื่อ)-มุมเล่นเสรี
7.กิจกรรม-กระบวนการทดลอง/ศึกษานอกสถานที่/การสาธิต
8.การบูรณาการ
9.การเขียนโครงการ-เหตุและผล
10.การเขียนแผน
11.สาระ
12.ประสบการณ์สำคัญ
13.พัฒนาการ(ความสามารถของเด็ก)จัดให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็กในช่วงอายุ เด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากัน
14.วิธีการเรียนรู้

บรรยายการเรียน อากาศดีเเละเพื่อนร่วมกันเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 13

สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ได้ให้ส่งแผนที่สั่งให้ไปเขียนในสัปดาห์ที่แล้ว ของเเละกลุ่ม กลุ่มของชั้น ทำเรื่อง รถ
การที่เราจะรู้ว่าสอนอะไรต้องดูที่
1.หลักสูตร
2.เนื้อหา/สาระ
3.เข้าสู่วันที่จะทำกิจกรรม
4.กิจกรรมคือ เคลื่อนไหว /ศิลปะสร้างสรรค์/เล่นเสรี/เสริมประสบการณ์/กิจกรรมกลางแจ้ง/เกมการศึกษา
จากนั้นอาจารย์ก็ตรวจดูแผนการสอนแล้วให้คำแนะนำในการเขียนแผนที่ถูกต้องและยกตัวอย่างให้ฟังไปพร้อมๆกัน อาจารย์ได้ให้คำแนะนำว่าการเขียนแผนในขั้นสอน น่าจะนำเพลงหรือคำคล้องจองมาใช้ซึ่งจะดีกว่าการพูดคุยสนทนากันเฉยๆ จากนั้นก็มีเหตุการณ์ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นเนื่องจากมีเพื่อนเป็นลมในห้องเรียน จึงทำให้อาจารย์หยุดทำการเรียนการสอนในทันที

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 11


สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ให้ส่งงานที่ให้กลับไปแก้ไขให้สมบูรณ์ คือ
1 งานแผ่นป้ายเรื่องเหล้า
2 งานประดิษฐ์ขวดวิทยาศาสตร์
3 ส่งโครงการ

แบบโครงการเด็กได้ศึกษาแบบลุ่มลึก แบบโครงการมี 3ระยะ
1 ระยะเริ่มต้น->นำเสนอ-บอก-เขียน(ชื่อ)/สิ่งที่เด็กบอก-โหวตเลือก-เครื่องหมาย/กำกับด้วยตัวเลข
->เด็กอยากรู้อะไร-บอก-เขียน(ชื่อ)-สิ่งที่เด็กอยากรู้
->เราจะทำกิจกรรม->สถานที่-> สถานที่จริง /ห้องสมุด
->ใคร->ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ผลิต/ช่างซ่อม
->กิจกรรม->แต่งเพลง/แต่งคำกลอน/แต่งนิทาน/ประดิษฐ์/นิทรรศการ/หนังการ์ตูน/ทดลอง/การเดินทาง
2 ศึกษาแบบลุ่มลึก
3 นำเสนอ

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 10

สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ได้สอนในเรื่องของการจัดกิจกรรม ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต้องมี
-หลักการ
-มีความหลากหลาย
-มีการวางแผน คือ การเขียนแผน มีวัตถุประสงค์
- มีระยะเวลา
และอาจารย์ได้สอนในเรื่องของการเขียนโครงการ คือ การเขียนโครงการมี 3 ระยะด้วยกันคือ
ระยะที่ 1 อยากรู้เรื่องอะไร
ระยะที่ 2 การศึกษาแบบลุ่มลึก
ระยะที่ 3 การนำเสนอผลงาน
และต่อมาอาจารย์ก็ได้ยกตัวอย่างการทำโครงการเรื่องนาฬิกา คือ นาฬิกามาจากไหน มีสีอะไรบ้าง มีขนาดและรูปร่างอะไรบ้าง ราคาเท่าไร มีโลโก้อะไร มีกีประเภท วัสดุที่ใช้ทำมีอะไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร แล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาเขียนสเป็นโครงการเรื่องนาฬิกา มีการศึกษาอย่างลุ่มลึกในแต่ละเรื่อง แล้วก็นำเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย นี้คือหลักของการเขียนโครงการค่ะ
ต่อมาอาจารย์ให้ส่งบอร์ดที่อาจารย์ให้แต่ละกลุ่มไปจัดมา ซึ่งกลุ่มของดิฉัน ทำเรื่องของบุหรี่ อาจารย์ให้ส่งและมีบางกลุ่มที่ต้องกลับไปแก้ไข ให้ถุกต้องและสมบูรณ์ แล้วนำมาส่งอีกครั้งในคาบต่อไปค่ะ
สำหรับบรรยากาศในการเรียนในวันนี้ บรรยากาศเย็นสบายดี น่าเรียน มีความสนกสนานในการเรียน แต่มีบางช่วงที่ดิฉันรู้สึกง่วงนอน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดี

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 9


สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ให้นำของเล่นวิทยาศาสตร์ของแต่ละคนที่ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มาส่ง
พร้อมกับวิธีการทำและประโยชน์ของของเล่นเเต่ละคนทำมา
-อาจารย์ได้อธิบายว่า การทำของเล่นวิทยาศาสตร์ที่เราทำนั้นเราได้อะไรจากการทำของเล่นชิ้นนี้บ้าง
และการทำนั้นเราต้องทำในหลายรูปแบบ เพื่อให้เด็กเกิดความสงสัย แล้วจะทำให้เกิดเป็นความรู้สำหรับเด็ก
-จากนั้นอาจารย์ได้เปิดวีดีโอเกี่ยวกับการ์ตูนวิทยาศาสตร์ เรื่องของน้ำให้ดู ทำให้เราได้รู้ว่า
น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้รู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ ได้รู้เกี่ยวการการทดลองต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเกิดกระบวนทางวิทยาศาสตร์
เมื่อดูวีดีโอจบแล้ว อาจารย์ได้มีการพูดคุย และมีการให้ประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ต่อ ให้นักศึกษาที่ต้องไปปรับปรุงให้นำกลับไมปเเก้ไขให้เรียบร้อยเเล้วนำมาส่ง อาทิตย์ต่อไปให้เรียบร้อย

บรรยากาสการเรียน รุ้สึกว่าอากาศในห้องจะหนาวมาก ทำให้งว่งนอนมาก

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 8


สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ ไม่มีการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค

การบันทึกการเรียนรู้ครั้งที่7

สำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ อาจารย์ให้ส่งโครงการ ลด ละเลิก บุหรี่และสิ่งเสพติดเพื่อถวายแด่พ่อหลวง 84 พรรษา ที่ให้ทำเป็นรายบุคคลส่งอาจารย์ค่ะ และหลังจากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละคน ออกไปนำเสนอของเล่นวิทยาศาสตร์ ที่แต่ละคนได้คิดมา ดิฉันได้ ทำ คือ ปลาน้อยจอมอ้วน
อุปกรณ์
1ถุงพลาสติก 1 ใบ
2.กระดาษโปรซัว
3.กรรไกร
4.กาว
5.หลอดกาเเฟ
6.เทปใส

วิธีการทำ
1.นำกรรไกรมาตัดหูของถุงพลาสติกทั้งสองข้างออก
2.ตัดหลอดกาเเฟประมาน 2 นิ้ว เเล้วนำมาพันกับถุงในสนิทด้วยเทปใส
เเล้วลองเป่าให้พอง เเล้วติดเทปใสบนปากหลอดกาเเฟ ไม่ให้ลมออก
3.นำกระดาษมาตัดเป็นรูปส่วนประกอบของปลาให้สวยงาม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1.ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือเเละกล้ามเนื้อตา
2.เกิดความสนุกสนาน

กระบวนทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ คือ การที่เป่าลมผ่านหลอดกาเเฟ ทำใหอากาศเข้ามาหาอาศัย เเล้วทำให้ถุงพลาสติกพอง

บรรยากาศการเรียน
สนุกดี ได้เห็นของเล่งทางวิทยาศาสตร์ของเพื่อน รู้สึกตื่นเต้น ดีค่ะ